Kies uw kerk

Preek van de week

2018-07-22. Echte leiders gevraagd

Preek 16de zondag van het jaar, B

Eerste lezing: Jeremia 23, 1-6

Evangelie: Marcus 6, 30-34

De mensen van de Bijbel wisten natuurlijk wel welke politieke leiders de profeet Jeremia bedoelde toen hij hen beschuldigde van misbruik. En als God, door de mond van Jeremia zegt, dat Hij niet zo blij is met de leiders van Israël, omdat ze de verantwoordelijkheid voor het volk niet op zich nemen, dan gaat God zelf aan het werk om de overgebleven schapen bij elkaar te brengen en dan gaat God echte herders aanstellen.
Er is natuurlijk een groot verschil tussen de mensen van Jezus' tijd en ons. Of valt het nogal mee? Wie zijn onze leiders, en wat doen zij voor ons? En zij die zich wereldleiders willen laten noemen, wat doen die voor de wereld? Jeremia stond op en predikte een geweldloze nieuwe wereld.

Verledenweek hoorden we hoe Jezus de twaalf eropuit stuurden. Ze moesten op stage. Vandaag komen ze thuis, vol verhalen en ervaringen. Jezus ziet hen en nodigt hen uit: “Kom mee naar een eenzame plaats, rust daar wat uit”?. In alle drukte en waan van de dag creëert Jezus een moment van rust, van bezinning, van reflectie. Ze mogen nadenken over vragen als: wat doen we, waarom doen we het en doen we het nog wel goed zo, of moeten we het niet anders doen?

Toch ook hier rukt de waan van de dag tegen hen op, het volk liep te hoop. Ze moesten weggaan om een ander land te betreden en Jezus zag de mensen met al hun noden en voelde medelijden, want ze waren zonder leider en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Voor zijn tijd is Jezus zo’n totaal andere leider dan de grote namen die zijn kenden. Jezus nodigt uit om te werken, maar ook om op tijd te rusten. Zij mogen spreken, Jezus luistert. Jezus baande een nieuwe weg, zij hoefden alleen te volgen. Heel Jezus’ optreden was een grote aanklacht tegen de leiders van zijn tijd, en de mensen, zij kwamen geweldloos in opstand! Hoe? Stil en langzaam keerden zij hun oude leiders de rug toe. Net zoals wij dat deden en ook nu doen! Wat de politieke en religieuze leiders van Israël niet klaar kregen, dat doet Jezus - hij zorgt voor het volk zoals Jeremia dat beloofde, "(...) Hij zal met bekwaamheid regeren en Hij zal het land rechtvaardig en eerlijk besturen."

Marcus, 30-34 6

Marcus, 30-34 6

De door God beloofde herder is gekomen en Hij geeft zorg en onderricht aan zijn kudde. Hij is de goede herder, want God wil niemand verlaten. Door Jezus krijgen we te horen over het koninkrijk van God, want God houdt van ons. Ook al behandelt de wereld, onze politieke leiders, ons als onbelangrijke mensen, in de ogen van God zijn we de eersten. Gods koninkrijk is er een van rechtvaardigheid, vrede en liefde. Voor dat Rijk zoekt God leiders, ook vandaag… Voelt u zich geroepen?

 

Amen

Jeremia 23, 1-6

        Tegen de Koningen
Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen - spreekt de Heer. Daarom - dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken - spreekt de Heer. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist - spreekt de Heer. De dag zal komen - spreekt de Heer - dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”?.

Evangelie: Marcus 6, 30-34

        Jezus geeft vijfduizend mensen te eten
De apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.’ Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten ze zich te voet daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Archief preken