Kies uw kerk

Preek van de week

2017-07-30. Durven kiezen en de tijd nemen

Preek 17de zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: 1e boek der Koningen 3, 5. 7-12

Evangelie: Matteüs 13, 44-52

Wanneer ik met vakantie ben komt er altijd wel een dag of een moment, waarop ik droom over de toekomst. Vaak heb ik dan ook ideeën, bepaalde plannen, of verlangens. Soms gebeurt dat in een kerkgebouw, maar ook op wandelingen, op een stille plek. Ik ga er niet bepaald voor zitten, nee, het overkomt me.>

Wat mensen verlangen of waarvan ze dromen is dikwijls moeilijk te realiseren. Dat is vooral zo als het gaat om grote dingen als levensgeluk, vrede op aarde, een onbedreigd bestaan. Ons leven lijkt vaak zo verschrikkelijk kort. Dagen en weken flitsen voorbij. En als we iets bereiken, waarnaar we vurig hebben uitgezien, heeft dat toch maar een tijdelijk karakter.

Om dromen werkelijkheid te laten worden, mogen we twee dingen niet nalaten.
In de eerste plaats moeten we durven kiezen. Dat hoor je in het gebed van Salomo. Hij vraagt niet om een lang leven of grote rijkdom. Hij bidt om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Hij vraagt dat, omdat hij koning is en beseft dat hij in dienst staat van zijn volk. Daarvoor kiest hij. Hij kent zijn plaats en zijn opdracht. Door te kiezen voor anderen wordt hijzelf een wijs mens. Dus zegt de Eeuwige: Ik voldoe aan jouw verzoek en Ik geef je een geest vol wijsheid en inzicht.

Mattheus 13, 44-52

Mattheus 13, 44-52

Zo is het ook gesteld met de gelijkenissen van de schat, die in de akker verborgen is, en de parel van grote waarde. Jezus spreekt over het rijk der hemelen, over een samenleving van mensen, zoals God die gerealiseerd wil zien. Zo'n samenleving, waarvan we in eerste aanzet alleen maar kunnen dromen, wordt vergeleken met een schat en een fraaie parel. Je inzetten voor een vredige en veilige mensenwereld is de eerste keuze, zegt Jezus.
Er is ook een tweede aandachtspunt nodig.
Het valt me in de gelijkenissen van Jezus op, dat er een zekere beweging in zit. Eerst komt de mens in contact met de droom van het rijk der hemelen. Met vreugde kiest hij daarvoor. Maar daarmee is het doel nog niet bereikt. In beide gelijkenissen staat het woordje 'gaan'. Die de schat in de akker gevonden heeft gaat alles te gelde maken wat hij bezit. Die de parel vindt gaat alles verkopen wat hij heeft. Pas dan komt hij in het bezit van wat hij gekozen heeft. Tussen kiezen en bereiken ligt de lange tijd om tot het doel te komen.

De tijd van dromen en zoeken, van werken en spanning, van vreugde en tegenslagen, van volhouden en de moed verliezen, van bijna bereikt hebben en weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Het Rijk van God vinden is kort samengevat: Durven kiezen en de tijd nemen!

 

Amen

1e boek der Koningen 3, 5. 7-12

        De bede van Salomo om wijsheid
In Gibeon verscheen de heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei: ‘Wat wilt u dat Ik u geef?’
Welnu, heer mijn God, U hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’. Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer. En God zei tegen hem: ‘Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven, en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht dat er niemand voor u was en niemand na u komt die u evenaart.

Evangelie: Matteüs 13, 44-52

        Uitleg en andere gelijkenissen
Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet, dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden; de slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja.’ Hij zei hun: ‘Daarom gaat het met iedere Schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

Archief preken