Kies uw kerk

Preek van de week

2020-08-23. Overal en altijd

Preek 21ste zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Jesaja 22, 19-23

Evangelie: Matteüs 16, 13-20

Een volk, dat onderdrukt en vernederd wordt, roept om een bevrijder, zo leert ons telkens weer door de eeuwen heen de geschiedenis. Ook onze huidige tijd laat dit zien!

In de eerste lezing wordt de overste van de tempel, Shebna, ontslagen, en van al zijn ambten en eretekenen ontdaan. De profeet Jesaja is nu de vertolker van God. Laat dit een waarschuwing zijn voor allen die zijn verantwoordelijkheid niet naar behoren draagt. God is de Bevrijder! Dit ‘weten’ heeft zich voorgoed vastgehecht in het collectieve geheugen van het volk Israël.

Net als in Jezus' tijd houden mensen zich steeds bezig met de vraag: Wie is die Jezus toch? Zijn woorden en optreden intrigeren mensen. Jong en oud, gelovig of niet. Je hoort mensen zeggen: Hij is een idealist, een wonderdoener, partijganger van de armen, een dromer, een visionair, een fantast. Petrus zei: “Jezus is de Messias, een gezondene van God, de Zoon van God?

Tot zo'n belijdenis kun je alleen maar komen als je Jezus volgt, als je je laat leiden door zijn woord; als zijn Blijde Boodschap je heilig is. Zoals bij Petrus en de andere apostelen, en zoals zoveel gelovigen deden in de loop van 20 eeuwen. Alleen die in Hem geloven, op Hem vertrouwen, op Hem bouwen kunnen van harte belijden, dat Jezus de Messias is, de Zoon van God.

Zalig ben je Petrus; op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Dat wil zeggen: het bouwwerk van de kerk staat rotsvast gegrondvest op die door Petrus uitgesproken belijdenis dat Jezus de Messias is. Dit bouwwerk kan door geen macht ter wereld worden ontwricht. Het vormt de toegang tot het koninkrijk van God.

Mattheus 16, 13-20

Mattheus 16, 13-20

Te lang heeft een deel van de Kerk triomfalistisch gesproken over de sleutels die zij in handen hebben. Bij aandachtige lezing blijkt dat het geen sleutels zijn van macht, maar van dienstbaarheid. Daarom hecht Jezus zoveel waarde aan deze belijdenis? Het staat zo vast als een rots; het is je houvast! Je bezwijkt niet als je eraan vasthoudt, ook niet in moeilijke zware tijden. Het is je licht in de duisternis, je hoop in alle wanhoop. Het is je troost door je tranen en pijn heen. Je geloof in de toekomst staat of valt met deze belijdenis. Het doet je gaan en staan met het vertrouwen: God is met ons.

Om over na te denken. Wat Jezus voor ons tot Messias, de Christus maakt, is dat wij in Hem mogen zien, dat God niet op afstand staat. Dat elk mens en ieders lot, Hem zeer aan het hart gaat. Een kerk, een parochie, die deze belijdenis loslaat, is geen kerk, geen parochie meer. Hooguit een sociale instelling, die wellicht veel goeds doet maar aan haar belijdenis voorbijgaat. Onze belijdenis is: God is overal en altijd.

         Amen

Standbeeld: Het genadebeeld van de Heilige Petrus

Door: Arnolfo di Cambio ( 1232 -ca 1302)

          Datum: 1300

          Te bezichtigen in: Sint Pietersbasiliek in Rome


Het standbeeld van de Heilige Petrus. Het standbeeld staat in een kleine kapel die links van de apsis ligt in de Sint Pietersbasiliek in Rome. De uitgestoken rechtervoet is bijna verwijderd door de vele pelgrims die het in hommage kussen.

Het beroemde bronzen standbeeld van Heilige Petrus in de basiliek van deze apostel in Rome wordt door sommigen als een werk van de vijfde of zesde eeuw beschouwd, door anderen op de dertiende eeuw. Er wordt gezegd dat het gebaseerd is op een antiek beeld van een filosoof dat stond in het Atrium van de Oude St. Peter's. Het standbeeld van de Heilige Petrus werd waarschijnlijk gemaakt door Arnolfo di Cambio in het jaar 1300. Arnolfo di Cambio was een beeldhouwer en architect die in Rome en Florence werkte. Hij leefde van 1265 tot 1302. Er is veel gedebatteerd over de datering van het standbeeld. De datum word nu toegeschreven aan het waarschijnlijkste jaar 1300, toen Bruno Bearzi in 1957 de brons legering analyseerde en dateerde.

Het standbeeld van de Heilige Petrus was een belangrijk figuur in Rome, direct voor en na de tijd van de pest door de rol die het speelde in bedevaart en voor de eigen identiteit van Rome.
Dit standbeeld wordt betwist als een heidens standbeeld van Jupiter te zijn, verwijderd van het Pantheon in Rome (een heidense tempel), verhuisd naar Sint Pietersbasiliek en hernoemd tot Apostel Petrus.

Jesaja 22, 19-23

        Tegen sebna
Ik verdrijf u uit uw ambt, Ik vaag u weg van uw plaats. Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia. Ik doe hem uw ambtsgewaad aan, Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders. Wat hij opent, kan niemand sluiten; wat hij sluit, kan niemand openen. Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur. Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.”?

Evangelie: Matteüs 16, 13-20

        Jezus, zoon van de levende god
Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: ‘Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’ Ze zeiden: ‘Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’ Hij zei hun: ‘En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’ Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Toen verbood Hij de leerlingen om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.

Archief preken