Kies uw kerk

Preek van de week

2018-05-10. Voetafdrukken van Jezus

Preek Hemelvaartsdag, B

 

Eerste lezing: Handelingen 1,1-11

Evangelie: Marcus 16, 15-20

Wellicht bezoeken vandaag meer mensen het tuincentrum dan de kerk.

Dat heeft natuurlijk ook de maken met het feit dat morgen de ijsheiligen starten, en mijn moeder zei altijd “met bloemen in de tuin moet je wachten tot na de ijsheiligen. U ken ze vast niet, maar het zijn: Mamertius, Pancratius, Servatius en Bonifatius. Hun geboortedagen vallen volgens de katholieke kalender op 11, 12, 13 en 14 mei.

En om ons heen horen we weer dat het douwtrappen begonnen is. dauwtrappen of 'hemelvaren' is een gebruik waarvan in de negentiende eeuw al sprake was. Mensen kenden aan dauw magische krachten toe. Ze stonden op Hemelvaartsdag om drie uur 's morgens op om op hun blote voeten in het bedauwde gras te gaan dansen en zingen. De dauw zou een genezende werking hebben en onder meer zeer heilzaam zijn tegen zomersproeten.
Maar dat dauwtrappen heeft ook nog een diepere zin, een betekenis die alles te maken heeft met het feest dat we op Hemelvaart vieren.

En die diepere betekenis ligt in het feit dat de leerlingen van Jezus de wereld ingezonden werden. In het evangelie van Marcus hoorden we dat ook duidelijk: Jezus sprak tot zijn elf leerlingen: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie’. In feite wordt op Hemelvaart de kerk in gang gezet, komt er een eerste beweging in de leerlingen die sinds het heengaan van hun grote voorbeeld bij de pakken waren gaan neerzitten.

Marcus 16, 15-20

Marcus 16, 15-20

In oude afbeeldingen, ook op de schoolplaten die ik vroeger op de lagere school had, zie je vaak een wolk getekend en daar staken twee voeten onderuit. Jezus op weg naar de hemel, hemelvaart. Ik had geen idee wat daarmee bedoeld werd. Sowieso het begrip hemel. Is dat boven, beneden of bezijden ons? Volgens mij komt de betekenis van hemel nog het meest tot zijn recht als je je even jouw eigen hemel voorstelt: wat zou voor jou de hemel op aarde zijn? Gezondheid? Een goed leven voor jouw kinderen? Een schone wereld zonder vervuiling, vrijheid, geen oorlog?

Op de schoolplaat van vroeger stonden onder de wolk twee voetafdrukken. voetafdrukken op de plek waar Jezus naar boven is gegaan. Toen begreep ik het niet, maar het is eigenlijk een mooie aanduiding van hoe hemel en aarde even bij elkaar komen. De hemel als symbool van hoe we het leven wensen, hoe God zich het leven voorstelt, de wereld zoals ook Jezus hem voorstond en de aarde, de plek waar wij leven in het leven van alledag, waar ook Jezus heeft rondgetrokken. En daar zijn die voetafdrukken nog steeds. Niet ergens ver weg, niet ergens in Israël op een heuvel bij Jeruzalem. Die voetafdrukken van Jezus zijn er nog steeds in mensen die zijn manier van leven hebben opgepakt. Die meewerken aan die betere wereld. Die de hemel en de aarde een beetje dichterbij brengen.

De voetafdrukken van Jezus zijn er nog steeds in mensen die zijn manier van leven hebben opgepakt. Ze laten zien in hun leven dat de hemel niet leeg is omdat ze vanuit hemelse inspiratie kracht ontvangen. Ze laten zien in hun bestaan dat het er wel toe doet te geloven in een God die belooft dat Hij met hen zal zijn, met hen mee zal werken en kracht zal schenken bij alles wat ze doen en zeggen. Hij zegt ook dat mensen niet verloren lopen, dat je elkaar bemoedigt en versterkt. Dat je de dingen samen doet. Wie naar boven blijft staren, wie bij de pakken gaat neerzitten verzet geen stap... Wie stappen zet, voelt en ervaart de aanwezigheid van God.

 

Amen

Afbeelding: De Ascension

        Door: Benjamin West (1738-1820)

Datum: 1801

Techniek: Olieverf op canvas

Afmetingen: 125,5 x 86,5 cm

Te bewonderen in het Denver Art Museum

Dit werk vertegenwoordigt Christus 'hemelvaart naar de hemel op een wolk, met vol ontzag kijkende figuren onder hem die in verbazing naar de scene gadeslaan. Het was een niet afgemaakt olieverfschets voor een schilderij dat nooit werd voltooid. Het schilderij maakte deel uit van een belangrijke opdracht die West ontvangen had van George III in 1779 voor het opknappen van de koninklijke kapel in Windsor Castle. West werkte, meer dan twintig jaar, aan het project, van een reeks Oude en Nieuwe Testament onderwerpen. Het invullen van achttien schilderijen, negen olie schetsen, en een aantal tekeningen.

Omdat de olieschetsen niet het uiteindelijke werk zijn, worden ze vaak gekenmerkt door een lossere, meer expressieve verfbehandeling.

Handelingen 1, 1-11

        Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart
Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Marcus 16, 15-20

        Verschijningen van Jezus
In die tijd sprak Jezus tot hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Archief preken