Kies uw kerk

Preek van de week

2016-05-15. Alle reden om Pinksteren te vieren

1ste Pinksterdag, C

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 2, 1-11

Evangelie: Johannes 14, 15-16. 23b-26

Op de eerste bladzijde van de bijbel lezen we hoe de Geest van God zweeft boven de oer-chaos en die chaos omvormt tot een bewoonbare wereld. Gods geest brengt ordening aan in dagen en seizoenen, licht en donker, water en land, enz. Maar de Bijbelse mens weet, dat dit niet voldoende is voor een bewoonbare wereld. Er is meer nodig om mensen een thuis te verschaffen. Hij weet van Kaïn die Abel naar het leven staat in plaats van zijn hoeder of broeder te zijn. Hij weet van spraakverwarring en menselijke hoogmoed, van slavernij en onderdrukking, van koningen die huurlingen zijn en geen herders.

De Bijbelse mens weet mee te praten over blinde haat, nooit genoeg en ieder voor zich. Hij kent de chaos in zijn eigen hart en hij weet hoe moeilijk het is om de ander te verstaan. De Bijbelse mens weet hoe onbewoonbaar de aarde is voor miljoenen mensen voor wie dagelijks brood alleen maar een vrome bede is. Ja, wanneer je rondkijkt en je ogen niet sluit voor de werkelijkheid om je heen, dan lijkt het wel eens alsof Gods Geest verdwenen is, alsof Hij de chaos niet heeft kunnen keren.

Maar de Bijbelse mens weet ook van bevrijding, van wegtrekken uit het slavenland, uit de onderdrukking. Hij weet ook van nieuwe kansen, vrede en gerechtigheid, van vergeving en liefde, een troostend woord, een helpende hand, een schouder om tegen te leunen. Hij weet van mensen die zichzelf vergeten en uitgroeien tot ongekende grootheid. Als je rondkijkt, dan is het zeker niet allemaal chaos wat er heerst.

Pinksteren is het feest van een bewoonbare wereld, een wereld waarin mensen elkaar verstaan en tot hun recht kunnen komen.
De teksten van vandaag spreken meer dan ooit van vreugde, vrede, vrijheid. Van enthousiasme, begeestering die alle grenzen van tongen en talen doorbreekt; beelden van geestkracht, vergeving en verzoening, elkaar verstaan, de hand reiken.

Pinksteren

Pinksteren

Gods geest verwarmt het hart dat koud is en versteend, Hij geeft rust, Hij heelt wie gewond is geraakt en maakt zacht wat onbuigzaam is geworden.

Misschien is iemand geneigd om in al deze geestdrift en mooie benamingen slechts een vrome wensdroom te zien.
Maar ik denk dat er ook in 2016 alle reden is om Pinksteren te vieren. Het is zeker niet altijd zo’n opwekkend beeld wat we voor ogen krijgen, wanneer we om ons heen kijken. Maar het is onvoorstelbaar wat geestdrift los kan maken in mensen. Het is onvoorstelbaar wat er kan gebeuren, wanneer zomaar wat mensen zich niet laten ontmoedigen en het voortouw nemen.Pinksteren wordt wel de verjaardag van de kerk genoemd; een kerk die zich maar moeizaam lijkt te kunnen ontworstelen aan gevoelens van berusting en ontmoediging. Maar toch moeten we beseffen, dat diezelfde Geest, die heel Jerusalem in rep en roer bracht, dat diezelfde Geest, dat vuur, de bron is waaruit christenen hebben geleefd. Het is 50 jaar geleden dat bisschop Bekkers is overleden. Hij bracht geestdrift en had een bevrijdend woord. Afgelopen vrijdag hebben we met en grote groep zijn opvolger bisschop Bluijssen herdacht. Hij heeft ons laten zien dat hernieuwing alleen mogelijk is wanneer mensen bereid zijn om vanuit geloof te leven.

Gisteren hebben we onze nieuwe bisschop Mgr. De Korte welkom geheten. Hij riep op om die energie verslindende interne verdeeldheid achter ons te laten en ons te richten op onze roeping als christen. In een overvolle kathedraal was de geestdrift voelbaar.
Wat wil een kerkgemeenschap immers anders zijn, dan een groep mensen, die elkaar verstaat, die hart en aandacht heeft voor hulpbehoevenden, die verdriet en vreugde met elkaar wil delen. Wat wil een kerk anders zijn, dan een groep van mensen, die samen bouwt aan een bewoonbare wereld, een wereld, waarin zelfs God zich thuis kan voelen.

Een kerk zonder geestdrift is ten dode opgeschreven. Een wereld zonder geest en geestdrift valt ten prooi aan de chaos. Parten Meden en Elamieten, Iraniërs, Afghanen, Syriërs, Israëli’s en Palestijnen, Nederlanders, Turken en Marokkanen, noem ze maar op, allen hunkeren ernaar elkaar te verstaan en te leven in een bewoonbare wereld.

Er is dus alle reden om Pinksteren te vieren. Er is alle reden om te bidden tot God, dat Zijn Geest in ons een vuur mag worden, dat onze harten verwarmt en het aanschijn van deze aarde zal vernieuwen.

Afbeelding: Afdaling van de Heilige Geest

Schilder:  Titian (ca. 1490- 1576)

Afmetingen: 570x260 cm

Datum:. 1545

Techniek: Olieverf op canvas

Locatie: In de sacristie van Santa Maria della Salute, Venetië, Italië

Handelingen der apostelen 2, 1-11

Pinksteren
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’

Johannes 14, 15-16. 23b-26

Ik laat jullie niet verweesd achter
Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
‘Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen; dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden. Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord, maar dat van de vader die Mij gezonden heeft. Dat is het wat Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Archief preken