Kies uw kerk

Preek van de week

2017-01-01. Een nieuw begin beginnen

        Preek Moeder Gods, A

Eerste lezing: Numeri 6, 22-27

Evangelie: Lucas 2, 16-21

Vannacht hebben we het laatste kalenderblaadje omgedraaid of afgescheurd van het jaar 2016 en we hebben het glas geheven op het nieuwe jaar 2017 dat voor ons ligt. De nieuwe kalender hangt klaar, fris en wel. Het is zo’n moment waarbij je weer eens de balans opmaakt van weer een jaar verder. Ik heb zelf bij het klimmen der jaren het gevoel dat het alleen maar sneller gaat.

Maar een nieuw jaar beginnen dat hebben we nodig. Het is goed, dat wij op een bepaald moment een punt kunnen zetten achter het verleden en een nieuw begin kunnen maken. We hebben weer allerlei jaaroverzichten achter de rug. Maar het mag niet zo zijn, dat we alleen maar achterom kijken. Het is heel wezenlijk dat we ook vooruit kunnen kijken, goede dingen verwachten van de dagen die voor ons liggen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, ongeacht onze leeftijd, ongeacht onze gezondheid of onze maatschappelijke positie.

In onze traditie horen Kerstmis en Nieuwjaar bij elkaar. Met kerstmis vieren we Gods menslievendheid, Zijn bekommernis om mens en wereld. Hij heeft zelf een nieuw begin gemaakt in onze geschiedenis. Niet voor niets spreken wij over de tijd vóór en ná Christus. Hij verwacht er nogal wat van, want God weet beter dan wie ook welke enorme mogelijkheden aan menselijkheid deze wereld herbergt. Dat Kerstkind is daarvan het levende bewijs en ieder mensenkind dat geboren wordt is daartoe geroepen. Wij leven in de tijd ná Christus. Daarom kunnen we elk nieuw jaar met hoop en vertrouwen tegemoet zien. Wat met elk nieuw jaar vieren we dat God ons tijd van leven geeft, tijd om te groeien als mens, om meer mens te worden in het voetspoor van dat Kind in Bethlehem.

In de liturgie gedenken we vandaag het jonge gezin in Bethlehem. We weten daar historisch gesproken niets over. Laten we er maar van uitgaan dat het is gegaan zoals bij alle jonge ouders, vol dromen en wensen voor hun kind. Ook zij zullen gebeden hebben om Gods zegen. Misschien met die mooie tekst uit het boek Numeri die we als eerste lezing hebben gehoord.

Lucas 2, 16-21

Lucas 2, 16-21

Een nieuw jaar ligt voor ons. We mogen een nieuw begin maken. Ik wens u en mij toe dat we ons door onze wensen en idealen mogen laten leiden en dan weet ik zeker dat 2017 een gezegend jaar zal zijn, een jaar des Heren, een jaar waaraan Hij zijn naam wil geven.

 

 

Zalig nieuwjaar.

Afbeelding: Besnijdenis des Heren

        Door: Fra Angelico (ca. 1395 - 1455)

Afmetingen: 38,5 x 37 cm

Techniek: Tempera op hout

Datum:. 1452

Te bewonderen: Museo di San Marco, Florence, Italië

De bovenste Latijnse inscriptie komt van Jeremia, hoofdstuk 4, en luidt als volgt: "Circuncidimini Domino viri Juda et auferte preputia Cordium Vestrum" "Besnijdt u voor de Heer, en doet weg de voorhuiden uwer harten, gij mannen van Juda".

De onderste Latijnse inscriptie komt van Lucas hoofdstuk 2 en luidt als volgt: "postquam consumati sunt sterft octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus" "En toen acht dagen vervuld waren voor het besnijden van het kind, werd zijn naam genoemd Jezus".

Numeri 6, 22-27

        De priesterzegen
De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: “Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”? Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’

Evangelie: Lucas 2, 16-21

        Geboorte van Jezus
Haastig gingen de herders erheen en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen met wat hun was gezegd.

Naamgeving van Jezus
Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.

Archief preken