Kies uw kerk

Preek van de week

2017-05-14. Gebed en diaconie

5de zondag van Pasen 2017, A

 

Eerste lezing: Handelingen van de apostelen 6, 1-7

Evangelie: Johannes 14, 1-12

Onze Kerk, onze parochie, mag zich niet alleen beperken tot het houden van vieringen en gebed. Daarnaast is de diaconie, de dienst aan het leven van mensen, het hart van onze Christelijke opdracht. Dit weten is ook nu, meer dan te voren, noodzakelijk omdat ook in onze huidige maatschappij steeds meer mensen aan de rand van de samenleving komen te staan. Niet alleen in de Derde Wereldlanden, maar ook in steeds grotere maten bij ons. De naastenhulp, de W.W., is niet louter een taak van de overheid. Naastenhulp aan mensen, diaconie, kan caritas - Gods liefde - worden door ons. Hoe zit dat?

Laten we even teruggaan naar de tijd van de Apostelen zoals we die hoorden in de eerste lezing. Er ontstaat langzaam een conflict. De christengemeente is erg populair en dijt daarom gestaag uit. De niet Joodse Christenen voelen zich achtergesteld en maken dit probleem aanhangig bij de apostelen. Wat doen de apostelen? Zij proberen niet het probleem ter zijde te schuiven, maar zij roepen de mensen van de gemeenschap in vergadering bijeen en leggen de luisteraars het probleem voor. De zorg van de diaconie, mag niet lijden onder het gebed en de prediking!

De apostelen doen een voorstel. Zij, de twaalf, zouden zich bezig houden met de prediking, de getuigenis over Jezus’ leven en daden. Voor de ondersteuning van de behoeftigen worden mensen aangesteld die de volgende bekwaamheden moeten hebben. En wel: mensen uit ons midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. De vergadering draagt voor, de apostelen bevestigen door gebed en handoplegging.
Een nieuwe structuur in onze Kerk is geboren. De praktijk van alle dag, de dingen waarin we in een parochie tegenaanlopen worden maatgevend.

Met elkaar kunnen we dagen achtereen discussiëren over de terugloop van het aantal gelovigen en daarmee ook met mensen die naar de kerk gaan. Dit lijkt mij een heilloze en zinloze weg, zonde van al onze energie.

Johannes 14, 1-12

Johannes 14, 1-12

Met elkaar kunnen we het ook anders aanpakken. Laat ieder van ons nadenken, bidden, over de vraag waar en hoe wij in onze kracht kunnen staan. Waar kan ik iemand mee helpen, welk talent bezit ik, waar ben ik goed in. Daarna probeer ik dat in mijn eigen omgeving, op mijn eigen manier vorm te geven.

Handelingen van de apostelen, een oeroude tekst, maar nog steeds actueel en daardoor een wegwijzer voor onze toekomst. We mogen leren dat we niet hoeven te wachten op de ander, we zijn zelf uitgenodigd de weg te gaan van gebed en diaconie, in de mate waarin we daar zelf toe in staat zijn.

 

Amen

Afbeelding: Jeruzalem, uit de hemel neergedaald

Pagina 253 van Codex

Datum: c. 1047.

Maat: 360 x 268 mm.

624 pagina's, 114 miniaturen.

Gebonden in gelooid leer.

Te bezichtigen in: Nationale Bibliotheek, Madrid, Spanje

De Facundus Beatus werd gemaakt door Facundus voor de monarchen van Castilië en León, Ferdinand I en Doña Sancha, en bleven in hun bibliotheek tot hun dood. Zijn opvallende kleuren, eigenaardige tekeningen en onwerkelijke sfeer onderwerpen de verbeelding tot een ware tirannie. Eenmaal gezien, zal je het nooit meer vergeten.

Handelingen van de apostelen 6, 1-7

        Zeven medewerkers gekozen; Groei van de gemeente
In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op. Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Johannes 14, 1-12

        Jezus: De weg naar de Vader
Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga - de weg daarheen is jullie bekend.’ ‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’ Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: “Laat ons de Vader zien”?? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft. Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader, maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen.

Archief preken