Kies uw kerk

Preek van de week

2019-02-03. Gekend en gekozen

Preek 4de zondag van het jaar, C

 

Eerste lezing: Jeremia 1, 4-5. 17-19

Evangelie: Lucas 4, 21-30


Wanneer in een dorpsgemeenschap iemand 'zijn hoofd boven het maaiveld' uitsteekt, wordt hem of haar dat heel vaak niet in dank afgenomen! In het begin krijgt zo iemand waarschijnlijk veel lof toegezwaaid omdat zij of hij het 'gemaakt heeft', zoals wij dan zeggen, maar daar moet het wel bij blijven.

Zo verging het ook Jezus bij zijn eerste openbare optreden in de synagoge. Zijn toehoorders zijn aanvankelijk buitengewoon enthousiast, alhoewel de twijfel tegelijkertijd ook toeslaat als zij zeggen dat Hij toch 'de zoon van de timmerman is'. Zij staan stomverbaasd dat er uit Nazareth iets goeds kan voortkomen. Helaas veranderen de lofprijzingen die Jezus ontvangt al snel in hun tegendeel als Hij niet wenst te beantwoorden aan hun verwachting om mensen te genezen.

In scherpe bewoordingen geeft Jezus dan twee voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat het volk Israël niet vanzelfsprekend de plaats is waar de werken van God aan het licht komen! Als God zijn oog laat vallen op 'buitenlanders' die genezen worden, is de maat vol en willen zijn dorpsgenoten Jezus het liefst zo snel mogelijk zien kwijt te raken!

De manier waarop God met mensen omgaat verschilt nogal van onze verwachtingen op het eerste gezicht. Tot het volk van Israël behoren is kennelijk niet de garantie dat je leeft met de ware God voor ogen. Anders gezegd: naar de kerk gaan en trouw de voorschriften van de Kerk opvolgen is niet de garantie dat je werkelijk leeft in de tegenwoordigheid van God! Dat geldt ook voor mij als pastor, daar is meer voor nodig.

Wat is dan wel de maatstaf voor de waarachtige evangelische mens? Dat je in je hart een mens bent die de grondwet van de Schrift kent: 'Heb God lief en de naaste die is als jij'! Wij zullen niet geoordeeld worden op wat wij zeggen en onderschrijven maar wel of de wet van de liefde ons leven beheerst.

Lucas 04, 21-30

Lucas 04, 21-30

We hoorden het de profeet Jeremia -namens God- al vandaag tegen ons allen zeggen: “Ik heb je gekend al voordat je geboren bent, Ik heb je uitgekozen en je mag een voorbeeld zijn voor de mensen in je omgeving”?.

Als we zo durven leven, worden wij mensen die van binnenuit het kwaad trotseren. Zo gaan we net zoals Jezus, midden tussen de mensen door die Hem wilden stenigen. Sterker nog, die niet door de dood gescheiden kunnen worden van de Bron van alle leven. Laten wij in alle eenvoud mensen die leven vanuit het bewustzijn gekend en gekozen te zijn, om te leven in liefde en voelbaar te maken dat het koninkrijk Gods in ons midden is!

 

Amen

Jezus afgewezen in Nazareth

Schilder: F. Alexandre Bida (1813-1895)

van: "Illustraties van het leven van Christus"
Uitgever: Edward Eggleston, New York: Fords, Howard, en Hulbert, 1874

Jeremia 1 ,4-5. 17-19

        De roeping van Jeremia
Het woord van de Heer kwam tot mij: ‘Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.’
Omgord uw lendenen, sta op en zeg hun alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen; anders jaag Ik u angst aan voor hen. Ik maak vandaag een versterkte stad van u, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land: de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers. Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen. Want Ik ben bij u om u te redden - godsspraak van de Heer.’

Lucas 4,21-30

        In de synagoge van Nazaret
Toen begon Hij hen toe te spreken: ‘Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’ Ze betuigden Hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ Hij zei tegen hen: ‘U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: Dokter, genees jezelf! Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’ Hij vervolgde: ‘Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef, zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa; toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede; ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit en dreven Hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om Hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging Hij zijns weegs.

Archief preken