Kies uw kerk

Preek van de week

2022-06-12. Levenskunst

Feest van de H. Drie-eenheid, C

          
Eerste lezing: Spreuken 8, 22-31
          Evangelie: Johannes 16, 12-15

In het Johannesevangelie klinkt vandaag het slot van een serie toespraken van Jezus. In deze toespraken wordt Jezus' eenheid met de Vader en met de Geest nadrukkelijk en herhaaldelijk voor het voetlicht gebracht. In de paar regels van vandaag benadrukt Johannes aan de volgelingen van toen en nu, dat Jezus, de Vader en de Geest van waarheid, bij elkaar horen.

De Geest van waarheid. Gaat het hier om een geloofswaarheid? Of om de waarheid van één en één is twee! Omdat het denken over de Drie-Eenheid pas een flinke tijd na het ontstaan van het Nieuwe Testament werd ontworpen, wil ik samen met u naar een aspect van waarheid kijken. En dat is wijsheid. De wijsheid die hemel en aarde met elkaar verbindt.

Jezus droeg uit dat Bijbelse waarheden met wijsheid en vertrouwen geleefd mogen worden. Deze levenskunst wordt mogelijk dankzij de leer. Maar veel belangrijker is de levenskunst, ondanks de leer. Want vasthouden aan zekerheden en een starre hantering van leer en geboden, zijn de dood in de pot. Wijsheid is dus niet hetzelfde als: je nauwgezet je aan de geboden houden. Wijsheid heeft evenmin iets met boekenwijsheid te maken.

Johannes 16, 12-15

Johannes 16, 12-15

Wijsheid komt met vertrouwen en speelsheid. Vertrouwen is iets zonder garanties. Vertrouwen doe je met je hele hebben en houden. Vertrouwen is het leven liefhebben, hoe het zich ook aandient. Dat is levenskunst!

Wij Christenen beoefenen levenskunst door met elkaar de weg te gaan die Jezus ons heeft gewezen. Dat is een weg vol onzekerheden. Niet alleen voor ons, maar ook voor de leerlingen van toen. ‘Waar gaat die weg waar U ons over vertelt dan heen?’, vragen ze. Jezus antwoordt dat Hijzelf de weg is.
Voor ons betekent dat, dat we met Hem samen de weg banen. Het enige kompas dat we bij die weg hebben, is de zekerheid dat we door Jezus deelhebben aan de God van de wijsheid, de schepping, de wet en de profeten. En de zekerheid dat deze God, de Eeuwige ons blijft oproepen Hem lief te hebben, en onze naaste als onszelf.

Vertrouwen hebben in deze leven gevende waarheid is iets wat niet vooraf bewezen kan worden. Het moet gedaan worden en het mag gevierd worden. Dat doen we hier vanmorgen, maar het kan op talloze manieren in goed en slechte omstandigheden.

Om te besluiten. De naam ‘Heilige Drie-Eenheid’ is geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. Vader, Zoon en Geest, ze beïnvloeden elkaar en daardoor ontstaat er leven, redding en liefde. Dat samen beleven en vieren, maakt ons leven tot een levenskunst.


          Amen.

Spreuken 8, 22-31

De wijsheid en de schepping
De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, nog voor zijn werken, van oudsher. Uit eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. Voordat de bergen werden neergezet, nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, zelfs niet de elementen van de wereld. Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette, toen Hij een boog spande over de oceaan, en daarboven het machtige wolkengewelf zette; toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte en de zee haar grens gaf, zodat het water zijn geboden niet overtrad, en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde. Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, mij verheugend over zijn aardrijk en ik vond mijn vreugde bij de mensen.

Johannes 16, 12-15

De taak van de Geest
Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

Archief preken