Kies uw kerk

Preek van de week

2021-10-17. Wat kan ík voor je doen?

Preek 29ste zondag van het jaar, B

          Eerste lezing: Jesaja 53, 10-11
          
Evangelie: Marcus 10, 35-45

Als geen ander is Jezus in staat om zijn toehoorders een spiegel voor te houden als het gaat om de drijfveren in hun leven! Dat gebeurt ook vandaag als wij twee tegengestelde beweegredenen in het handelen van mensen getekend zien.


Op de eerste plaats is daar de weg die Jezus gaat in zijn leven en waartegen de leerlingen tot driemaal toe afwijzend reageren. Het is de weg die de profeet Jesaja vandaag in de eerste lezing wijst. Zijn levensweg verloopt zoals die van de knecht, zoals die door de profeet Jesaja getekend wordt. In die knecht wordt eigenlijk de waarachtige mens getekend die zichzelf tot in de laatste consequenties wijdt aan anderen. Letterlijk lezen wij dan ook in de grondtekst dat hij 'zijn ziel aanbiedt' en daarin klinkt de diepste bezieling en kern van iemands leven door!

Dit klinkt toch allemaal anders voor sommige leerlingen die zich een heel andere levensweg voor ogen hebben gesteld. Zij zoeken om verheven te worden op een ereplaats. Daarnaast horen wij het diepgewortelde verlangen van mensen om in je leven veiligheid en zekerheid te garanderen, je leven zelf in de hand te houden. Maar de uiterste consequentie van zo'n levenshouding zien wij bij de mensen die de wereld regeren, zegt Jezus. Dat zien wij het tot op de huidige dag om ons heen. Die weg loopt uit op onderdrukking onder de dekmantel van terreurbestrijding, op gewelddadig gedrag dat uiteindelijk dood en vernietiging tot gevolg heeft!


Wij worden vandaag voor de keuze gesteld welke weg wij willen gaan: die van de heersers van onze wereld of die van de knecht! Het zal gaan om een keuze tussen heersen of dienen!
Soms leert het leven zelf ons de wijsheid kennen die de ware levensvreugde oplevert. Wanneer wij ouder worden en onze gezondheid minder wordt of er ongemakken en gebreken in ons leven aan het licht komen, zullen wij tot de wijsheid komen dat levensgeluk niet iets is wat je kunt 'maken', iets dat je veilig kunt stellen door geld, rijkdom, of een maatschappelijke positie.

Marcus 10, 35-45

Marcus 10, 35-45

Om te besluiten. Wij zullen allemaal 'de beker van het leven' moeten drinken en daarin de echte levensweg leren kennen. Uiteindelijk heeft die alles te maken met de manier waarop wij met elkaar omgaan. De vraag waar het in het leven op aankomt is niet wat ik me allemaal kan verwerven, hoe ik naam kan maken in mijn leven, maar 'wat kan ìk voor je doen?' Het gaat erom of wij in openheid en vertrouwen met elkaar kunnen omgaan en leven in het besef dat wij elkanders rijkdom zijn wanneer wij in goede en kwade dagen met elkaar de levensweg gaan.

          Amen

Afbeelding: Vraag van Johannes en Jacobus

Afbeelding uit: 990
          Voor meer info : www.beeldmeditaties.nl/


De kunstenaar maakt er een zorgvuldige compositie van. In het midden, staande op de hoogste steen, rijst Jezus boven de anderen uit. Hij wendt zich naar de twee leerlingen met hun moeder. Rechts, aan Jezus’ linkerhand, de overige leerlingen, dicht opeen. Tot onze verbazing zijn het er niet tien, maar elf. Zou de kunstenaar dit gedaan hebben vanuit een retrospectief? Later, als na Jezus’ heengaan Judas is vervangen door Matthias, zal Paulus er nog bij komen. Hij wordt de dertiende apostel genoemd.

Jezus wendt zich tot de moeder en de zonen aan zijn rechter zijde. Moederskindjes zijn het. Nog niet uitgegroeid tot het volwassen formaat van de anderen. De handen van moeder geven de gebedshouding weer. Maar ze zijn zo geplaatst dat moeders linkerhand met zachte drang het groene jongetje naar voren lijkt te duwen. Terwijl haar rechterhand zich precies boven het hoofd van het andere jongetje bevindt: ze houdt hem letterlijk de hand boven het hoofd.

Jezus is de centrale figuur. Hij torent er boven uit. Hij is de enige met een heiligenkransje rond zijn hoofd. Het vertoont al een kruis. En dat is waarover Hij spreekt: dat Hij zijn leven zal geven, straks in Jeruzalem. Zouden daar die stadjes naar verwijzen? Het zijn nagenoeg identieke burchten, min of meer in spiegelbeeld weergegeven. Is dat een aanduiding van de plek waar Jezus straks zijn leven zal geven?

Om te besluiten. Wij zullen allemaal 'de beker van het leven' moeten drinken en daarin de echte levensweg leren kennen. Uiteindelijk heeft die alles te maken met de manier waarop wij met elkaar omgaan. De vraag waar het in het leven op aankomt is niet wat ik me allemaal kan verwerven, hoe ik naam kan maken in mijn leven, maar 'wat kan ìk voor je doen?' Het gaat erom of wij in openheid en vertrouwen met elkaar kunnen omgaan en leven in het besef dat wij elkanders rijkdom zijn wanneer wij in goede en kwade dagen met elkaar de levensweg gaan.

          Amen

Jesaja 53, 10-11

De dienaar van de Heer
Maar het heeft de Heer behaagd hem ziek te maken en te breken. Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven; en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen. Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen, hun zonden laadt hij op zich.

Marcus 10, 35-45

Onderricht aan de twaalf apart
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem: ‘Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?’ Ze zeiden Hem: ‘Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten, als U in uw heerlijkheid gekomen bent.’ Maar Jezus zei hun: ‘Je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen wij.’ Jezus zei hun: ‘De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, daarmee zullen jullie gedoopt worden, maar rechts of links van Mij zitten - het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.’ Toen de tien dat hoorden, ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes. Daarop riep Jezus hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen, en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Archief preken