Kies uw kerk

Preek van de week

2023-12-25. Mensenkind

Preek kerstochtend, B

          
Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10
          
Evangelie: Johannes 1, 1-18

Bij de geboorte van een mensenkind schieten woorden vaak tekort.
Als evangelielezing van deze eerste kerstdag horen we het begin van het Johannes evangelie. In de lezing van deze morgen niets over herders noch over keizer Augustus of landvoogden of engelen die hun lied zingen. Maar we horen hoe God woorden tekort komt bij de geboorte van zijn zoon.

Johannes 1, 1-18

Johannes 1, 1-18

In de lezing van deze morgen gaat het om het woord dat God spreekt als een licht dat schijnt in een donkere wereld. De evangelist plaatst Jezus in dat grote verhaal van God, die telkens opnieuw weer woorden van leven spreekt. Want woorden doen ertoe. Woorden kunnen mensen maken en breken. Gods woord is een heel kwetsbaar gebeuren, want zo’n vleesgeworden woord is niets anders dan een woord in mijn of uw mond. En de woorden uit onze mond kunnen troostend en bemoedigend zijn, maar ook kwetsend en denigrerend, kunnen anderen maken of breken, kunnen licht brengen of duisternis.

Goed nieuws zegt Jesaja. Jij bent de bode die vrede meldt, die bemoedigende woorden spreekt. Want het kan toch niet zo zijn dat mijn mond een andere taal spreekt dan God zelf? In onze dagen zijn het vooral de sociale media die spreken alsof zij de waarheid in pacht hebben, alsof Gods woord bij hen vlees is geworden. We zien hoe woorden daar vaak niet meer zijn dan leugens.
Maar de woorden uit mijn mond? Spreek ik inderdaad woorden van vrede? Ik ben wel eens bang dat God erg gehandicapt is wanneer Hij slechts over de woorden uit mijn mond zou beschikken.


En al onze kerstwensen zijn vaak ook niet meer dan woorden die we als kerstballen ophangen in de met lichtjes versierde boom en die we na nieuwjaar gauw weer opbergen, want wat moeten we ermee wanneer onze dromen en onze hoop en onze goede wil weer plaats maken voor de krant van morgen.

Het woord is vlees geworden. Gods woord is vlees geworden.
Kerstmis is zo'n heilig moment, waarop God zijn woord durft neer te leggen in het hart van een kind. Toen en nu. In een kind - dat vragend de wereld in kijkt en niet begrijpt waarom wij zoveel woorden nodig hebben om elkaar te verstaan, elkaar lief te hebben, oorlog uit te bannen en vrede te stichten. Dat kind huilt en gelukkig is er dan een moeder of een vader die het troost en koestert. Dat kind lacht en gelukkig is er dan een oma die haar eigen tranen vergeet. Zo leert het woorden van leven te spreken en te verstaan.

Kerstmis, weer gedenken we de geboorte van dat kind waar God zijn naam aan heeft verbonden. Misschien laat de wereld een ander kerstfeest zien, maar Hij vertrouwt erop dat ook nu woorden als vrede, vrijheid, solidariteit gerechtigheid, naastenliefde in elk mensenhart overal in onze chaotische wereld toch vlees en bloed worden, ook bij u en mij.

          Ik wens u een zalig kerstfeest.

Afbeelding: prent uit de prentencatechismus.

Tweede artikel - En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
Deze prent stelt de wonderlijke gedaanteverandering van Jezus voor, waarmee God verkondigde dat Christus zijn Zoon is. Jezus Christus neemt drie van zijn leerlingen mee naar de top van de berg Tabor. Het waren Petrus, Jakobus en Johannes. Daarboven verandert zijn gezicht van gedaante. Zijn gelaat schittert als de zon en zijn gewaad is wit als de sneeuw. We zien ook Mozes en Elia met Jezus in gesprek, in het bijzijn van de leerlingen. Er klinkt een stem, uit een heldere wolk die hen omhult, die zegt: “Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem!”? De leerlingen worden bang bij het horen van die stem en ze vallen op hun knieën. Petrus zegt: “Meester, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.”?

Jesaja 52, 7-10

De vreugdebode
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.

Evangelie: Johannes 1, 1-18


In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol van genade en waarheid. Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: 'Deze was het van wie ik zei: Hij die na mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik.' Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.

Archief preken