Kies uw kerk

Preek van de week

2022-11-20. Wie ben jij?

34ste zondag door het jaar (Christus Koning), C

          Eerste lezing: 2 Samuël.5, 1-3
          Evangelie: Lucas 23, 35-43

Wanneer Jezus in de kerstnacht te Bethlehem geboren is, zongen de engelen op de velden de herders toe met de woorden: “Heden, in de stad van David, is jullie bevrijder geboren, de Heer, de Messias”. Voor een goed verstaander: Gezalfde, Koning. Daarmee vat Lucas heel Jezus' levensverhaal samen.

De zin van het leven en sterven van Jezus wordt erin uitgezegd. Hij is geboren en heeft geleefd tot stervenstoe, tot bevrijding van mensen. Maar Jezus heeft nooit, al predikend trekkend door Galilea en Judea, ook maar de suggestie willen wekken dat Hij Koning was. Meer dan eens was Hem wel gevraagd of Hij de Messias, de Gezalfde was, dus Koning, maar steeds heeft Hij een ontwijkend antwoord gegeven. Hij was Koning maar niet één, zoals het volk zich een koning voorstelde, een die met kracht en macht hen zou bevrijden uit de onderdrukking.

Dat Hij zo'n Koning niet was, dat zou niemand die hem hoorde, begrijpen. Pas op het moment, dat Hem ontluisterd, vernederd en bespot, verloochend door zijn eigen volk, staande voor Pilatus, de Romein, gevraagd wordt of Hij koning is zegt Hij: “Ja, ik ben koning”. Hangend aan het kruis, beroofd van zijn waardigheid, naakt, gewond, veroordeeld, gemarteld, machteloos stervend, komt aan het licht, waarin zijn koningschap bestaat: een die niet zichzelf redt, maar anderen!

Hoe anders is het met de ‘koningen’ van onze tijd. Onze huidige machthebbers, onze politici. Een politicus die oproept tot een mogelijkheid om het parlement te bezetten, om zo de zittende regering ten val te brengen, heeft zich niet laten inspireren door het voorbeeld den de woorden van Jezus

Lucas 23, 35-43

Lucas 23, 35-43

In zijn sterven op het kruis beschaamt Jezus de volken en wereldse machten, die beide geloof hechten aan de gedachte de wereld te kunnen redden met geweld, met wapengekletter, met dreigementen, met boycot, met sancties. Een wereld dus die wil imponeren met veel machtsvertoon en intimidatie. In zijn sterven op het kruis beschaamt Jezus ook díe kerk en haar gezagsdragers die Jezus' barmhartigheid niet hebben begrepen en mensen buitensluiten.

Het is moeilijk de betekenis van Jezus' koningschap te doorgronden omdat de invulling die Jezus eraan geeft, zo'n totale onthechting vraagt. Een afstand doen van wat we toch willen zijn: een mens die meetelt, die er zijn mag. Zo'n onthechting is voor ons iets onvoorstelbaars. Dat mag je geen mens vragen: zo'n grenzeloze dienstbaarheid, zo'n bereidheid je leven te verliezen, zo'n onvoorwaardelijke solidariteit met de minsten, met de onaanzienlijken.

Om over na te denken. Met dit feest van Christus' Koning sluiten wij het kerkelijk jaar af. We lazen in het voorbije liturgische jaar week na week uit het Lucasevangelie. Ook wel het evangelie van barmhartigheid genoemd vanwege de vele verhalen waarin Jezus het opneemt voor de zieken, de tollenaars en de zondaars, en in het laatste uur van zijn leven voor een van de misdadigers aan het kruis. Vanuit dit evangelie komt Jezus ook recht op mij en u af en vraagt: Wie ben jij? Waarom leef jij? Waarom leef jij niet? Wie heb jij lief? Wat we ook antwoorden, laat het een antwoord zijn uit ons hart

 

          Amen.

Afbeelding: Christ between the two murderers, the ‘coup de lance'

Door: Peter Paul Rubens (ca. 1577 - 1640)
          Datum: 1619-1620
          Techniek: olie op paneel
          Afmeting: 429 ?? 311 cm

Locatie: Royal Museum of Fine Arts.Antwerpen, België

2 Samuël.5, 1-3

David koning over heel Israël
Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: ‘Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël leidde. Bovendien heeft de Heer u beloofd: “U zult mijn volk Israël weiden; u bent diegene die over Israël zal heersen.”? ’ Alle oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron, en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer, en zij zalfden David tot koning over Israël.

Evangelie: Lucas 23, 35-43

Jezus aan het kruis
Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten Hem uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met Hem; ze kwamen Hem wijn brengen en zeiden: ‘Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf!’ Boven zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de koning van de Joden. Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’

Archief preken