Kies uw kerk

Preek van de week

2020-07-26. Durf te kiezen en neem de tijd

Preek 17de zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: 1e boek der Koningen 3, 5. 7-12

Evangelie: Matteüs 13, 44-52

De vakantietijd is bij uitstek een periode om te lommeren, om te dagdromen, om in alle rust te kunnen genieten van vergezichten. Want in dat lommeren en die dagdromen komen je diepste gedachten aan de oppervlakte. Wie ben ik nu echt, wat wil ik met mijn toekomst?

Zowel koning Salomo, als Jezus hadden geen tijd om te dagdromen. Beiden hadden wel een realistische kijk op de toekomst en de wijze waarop ze deze toekomst konden verwerkelijken. Laten we eens kijken.

Zie naar koning Salomo. Wat beschikt hij over een benijdenswaardige zelfkennis en hoe weet hij dát aan God te vragen, wat hij nodig heeft om een goede en wijze koning te zijn. Dus werd hij met grote wijsheid gesierd.
Hoeveel verhalen over verborgen schatten zijn er niet in omloop! Over de Lotto, de Toto, de Nationale Loterij. We horen ze graag en velen doen er aan mee. Zou het ons kunnen overkomen dat we iets winnen? Om deze hoop vast te houden, blijven we verhalen vertellen, blijven we meedoen. We zouden willen zijn als die mens uit het evangelie. We zien ons droomhuis al staan.

Mattheus 13, 44-52

Mattheus 13, 44-52

Jezus spreekt over het rijk der hemelen, over een samenleving van mensen, zoals God die gerealiseerd wil zien. Zo'n samenleving, waarvan we in eerste aanzet alleen maar kunnen dromen, wordt vergeleken met een schat en een fraaie parel. Je inzetten voor een vredige en veilige mensenwereld is je eerste keuze, zegt Jezus. Hij lijkt Salomo wel!

Hoe krijg je dat voor elkaar? Koning Salomon geeft ons het antwoord: durf te kiezen voor anderen. Hij bidt om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Hij vraagt dat, omdat hij koning is en beseft dat hij in dienst staat van zijn volk. Daarvoor kiest hij. Hij kent zijn plaats en zijn opdracht. Door te kiezen voor anderen wordt hijzelf een wijs mens.

Er is ook een tweede aandachtspunt nodig. Het valt me in de gelijkenissen op, dat er een zekere beweging in zit. Eerst komt de mens in contact met de droom. Met vreugde kiest hij daarvoor, maar daarmee is het doel nog niet bereikt. In beide gelijkenissen staat het woordje 'gaan'. Die de schat in de akker gevonden heeft, gaat alles te gelde maken wat hij bezit. Die de parel vindt, gaat alles verkopen wat hij heeft. Pas dan komt hij in het bezit van wat hij gekozen heeft.

Wat mogen we mee naar huis nemen? Blijf niet te lang dagdromen, want tussen kiezen en bereiken ligt de lange tijd om tot het doel te komen. De tijd van zoeken en proberen, van werken en spanning, van vreugde en tegenslagen, van volhouden en de moed verliezen, van bijna bereikt hebben en weer helemaal opnieuw moeten beginnen.
Kort samengevat: durf te kiezen en neem de tijd! Nemen ook wij dit ter harte?

 

Amen

1e boek der Koningen 3, 5. 7-12

        De bede van Salomo om wijsheid
In Gibeon verscheen de heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei: ‘Wat wilt u dat Ik u geef?’
Welnu, heer mijn God, U hebt uw dienaar tot koning verheven als opvolger van mijn vader David, hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat U uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’. Dat Salomo dit vroeg beviel de Heer. En God zei tegen hem: ‘Omdat u juist dit gevraagd hebt en geen lang leven, en geen rijkdom of de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar alleen inzicht om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest zo vol wijsheid en inzicht dat er niemand voor u was en niemand na u komt die u evenaart.

Evangelie: Matteüs 13, 44-52

        Uitleg en andere gelijkenissen
Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat, in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem, en van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een sleepnet, dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden; de slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwaden tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja.’ Hij zei hun: ‘Daarom gaat het met iedere Schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk der hemelen als met een huisvader, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

Archief preken