Kies uw kerk

Preek van de week

2022-08-07. Voorbereid op de toekomst

19de zondag door het jaar, C

          
Eerste lezing: Wijsheid 18, 6-9
          Evangelie: Lucas 12, 32-48

Nu de vakantietijd is aangebroken ligt het gewone leven even stil. Dat wil zeggen: de oorlog in Oekraïne gaat gewoon door met al zijn verwoestingen en zinloze slachtoffers. De boerenprotesten gaan door. De inflatie loopt op. Voor mensen die hun land ontvluchten hebben we geen onderdak.
Vakantie of niet we worden overspoeld met vragen en problemen. Eigenlijk hebben we behoefte aan een adempauze. Even rust, zeker als je wat ouder wordt. Maar die adempauze is er niet. Integendeel.

De schriftlezingen van deze zondag helpen ook niet om in vakantiestemming te komen. In de eerste lezing uit het boek Wijsheid kijkt men terug naar het verleden. Zijn er lessen te trekken uit de geschiedenis? Lessen trekken uit het verleden doen we momenteel volop. Rond slavernij, roofkunst uit de oorlog, hoe is het zover kunnen komen met de stikstofcrisis? Waarom duurt het zo lang met herstelbetalingen aan mensen in Groningen? Maar leveren die lessen ook wat op? Nogmaals, het is niet rustig in onze samenleving ook al is het vakantie.

Maar ook persoonlijk. Bij het ouder worden komen de herinneringen vanzelf. We dragen ons verleden mee, natuurlijk als bron van wijsheid door alles wat we al hebt meegemaakt. Wijsheid komt met de jaren, zegt men terecht. Maar trekken we ook lessen uit die wijsheid?

Houd je lampen brandend

Houd je lampen brandend

In het evangelie horen we verschillende gelijkenissen of parabels die ons oproepen om te doen wat onze taak of onze roeping is. Je moet trouw en betrouwbaar zijn. En ook alert op onverwachte gebeurtenissen. De toekomst is voor ieder van ons onzeker en daar moet je op voorbereid zijn. En natuurlijk kunnen de lessen uit het verleden daarbij helpen. Maar je moet daarvoor wel tijd nemen voor rust en bezinning.
Als tijd van bezinning en rust kan vakantie helpen om te zien wat belangrijk is in het gezin waarin je leeft, in de kring van mensen met wie je het leven deelt.

De schriftlezingen van deze zondag geen mooie vergezichten of dromen van palmenstranden. Maar ze plaatsen on wel met twee benen op de grond. Ze vragen ons stil te staan bij ons leven van dag tot dag. We zijn de vrucht van het verleden. We hebben een voorgeschiedenis. En we geven onze levenservaring, alles wat wij hebben opgebouwd aan levenswijsheid door aan de nieuwe generatie. Dat is belangrijk want het leven verloopt bij niemand volgens rechte lijnen en het is goed om daar soms bij stil te staan.

Nogmaals, de schriftlezingen brengen ons niet direct in vakantiestemming. De lessen uit het verleden zijn meer dan terugkijken naar vakantiefoto’s. En wat de toekomst van ons zal vragen is niet duidelijk. Maar als je trouw en betrouwbaar bent bij wat er op jouw pad terecht komt dan geeft dat ruimte om te zien waar het in het leven om gaat. En vooral ook ruimte om van het leven te genieten.

          Amen

Afbeelding: Houd je lamp brandend

Door: onbekend
          Datum: onbekend
          Locatie: Internet

          Wie hier meer van weet mag zich melden.

Wijsheid 18, 6-9

Dood van eerstgeborenen
Die nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt, zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden, vol vreugde zouden zijn. Wat door uw volk verwacht werd was: redding voor de rechtvaardigen en ondergang voor de vijanden. Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte, hebt U roem verleend aan ons, de door U geroepenen. In het verborgene brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet, dat de heiligen gelijkelijk zouden delen in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren; vooraf zongen zij reeds de lofzangen van hun vaderen.

Evangelie: Lucas 12, 32-48

Maak je geen zorgen!
Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop uw bezittingen en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
          Blijf wakker!
Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
          De verantwoordelijkheid van de beHeerder
‘Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus. De Heer antwoordde: ‘Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn, die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: “Mijn heer komt nog lang niet”?, en de slaven en slavinnen mishandelt, en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten, dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen. De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.

Archief preken